Ελληνικά | English
Site haritası
Kıbrıs CumhuriyetiKıbrıs Cumhuriyeti Sayıştay Başkanliği
Arama:
Arama


Sitemize Hoş Geldiniz

YazdırYazdırKύbrύs Cumhuriyeti Sayύώtay Baώkanlύπύ ve Sayύώtaylύk Dairesi resmi web sitesine hoώgeldiniz.

Kύbrύs Cumhuriyeti Sayύώtay Baώkanύ gφrevinde tamamen baπύmsύz olup merkezi hόkόmetin, kamu kuruluώlarύnύn, yerel idarelerle diπer kamu φrgόtleri ve fonlarύnύn denetiminden sorumludur. Sayύώtay Baώkanύ’nύn Yύllύk Raporu Cumhurbaώkanύ’na sunulur. Cumhurbaώkanύ da gereπinin yapύlmasύ iηin Raporu Temsilciler Meclisi’ne gφnderir.

Sitemizin web sayfalarύnda Sayύώtay Baώkanύ ile Sayύώtaylύk Dairesi ve hazύrlanan Yύllύk Raporlarla diπer raporlara iliώkin bilgilere ulaώabilirsiniz.

Web sitemiz ayrύca Sayύώtaylύk Baώkanlύπύ ile iletiώim kurulmasύnύ saπlar.

Sayıştay Başkanının MesajıEn son Yıllık Raporu

...Devam etmek için tiklayiniz

...Devam etmek için tiklayiniz
Press Room Article28/09/2012 - The 10th annual meeting of the EUROSAI WGEA
Press Room Article16/03/2012 - 12th Assembly of the Asian Organisation of Supreme Audit Institutions
Press Room Article06/12/2011 - Submission of Annual Report for the year 2010e-procurement     Cyprus EU Presidency 2012
Send to Friend
© 2002 -2009 Kıbrıs Cumhuriyeti, Sayiştay Hakkinda