Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Έλεγχος σε συνεργασία με άλλα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα: Υπάρχουν ικανοποιητικοί μηχανισμοί που να διασφαλίζουν τον προσδιορισμό και αποτελεσματική διαχείριση των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ) στη Μεσόγειο?
25/07/2019


Έλεγχος σε συνεργασία με άλλα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα: Υπάρχουν ικανοποιητικοί μηχανισμοί που να διασφαλίζουν τον προσδιορισμό και αποτελεσματική διαχείριση των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ) στη Μεσόγειο?

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών για τις χώρες τους, τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της Αλβανίας, Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας και Πορτογαλίας, μέλη της Ομάδας Εργασίας Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ΑΕΙ (EUROSAI WGA), αποφάσισαν να συνεργαστούν για τη διεξαγωγή ελέγχου, με σκοπό την εξέταση των μηχανισμών που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις τους, για να διασφαλίζουν τον κατάλληλο και ικανοποιητικό προσδιορισμό, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση, των ΘΠΠ που βρίσκονται στην επικράτειά τους. Τα ΑΕΙ Γαλλίας και Σλοβενίας, που είχαν ήδη διεξάγει σχετικούς με τον τομέα ελέγχους, συμφώνησαν να συνεισφέρουν τα ευρήματά τους στην κοινή έκθεση ελέγχου. Τον έλεγχο συντόνισαν οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες της Κύπρου και της Μάλτας.

Ο έλεγχος, ο οποίος διεξήχθη εντός του 2018, επιβεβαίωσε την κατανόηση και δέσμευση των συμμετεχουσών χωρών για την προστασία του μεσογειακού θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως διαφαίνεται και από τον αυξανόμενο αριθμό ΘΠΠ. Από την άλλη, σε ορισμένες περιπτώσεις, η μη εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων και ρυθμιστικών διαταγμάτων ανά προστατευόμενη περιοχή, καθώς και ο καθορισμός ΘΠΠ στο πέλαγος, παραμένουν θέματα κοινής ανησυχίας.

Τα ΑΕΙ που συμμετείχαν στον έλεγχο ανέφεραν ότι το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις ΘΠΠ φαίνεται αρκετά ισχυρό και καλεί τις εθνικές αρχές να αξιολογούν τη βιωσιμότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ωστόσο, δεν υπάρχει ένας κοινός ορισμός ως το τι συνιστά μια θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν υπερκαλύψεις ή και αντιφάσεις στο εθνικό νομικό πλαίσιο.

Το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο, γενικά, αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση για προστασία των ΘΠΠ και διαγράφει τα αναμενόμενα οφέλη από τον καθορισμό των ΘΠΠ. Ωστόσο, σε ορισμένες από τις χώρες που συμμετείχαν στον έλεγχο, δεν υπάρχουν περιεκτικές στρατηγικές ανά τομέα, ενώ όλα τα ΑΕΙ υπέδειξαν την προοπτική της περαιτέρω βελτίωσης του εθνικού στρατηγικού πλαισίου, με σκοπό την βελτιστοποίηση των επιπτώσεων που επιφέρουν.

Επισημάνθηκε επίσης ότι οι εθνικές αρχές διενήργησαν τις σχετικές αξιολογήσεις των περιοχών που απαιτούνται για τον καθορισμό τους ως ΘΠΠ, όμως το πεδίο εφαρμογής τους δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις αρκετά ευρύ, είτε λόγω έλλειψης πόρων ή τεχνογνωσίας, ή λόγω θεμάτων διεθνών σχέσεων, όταν οι περιοχές αφορούν σε ζώνες κοινής επικρατείας ή στο πέλαγος.

Τα περισσότερα από τα ΑΕΙ που συμμετείχαν στον έλεγχο ανέφεραν ότι δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα διαχειριστικά σχέδια για κάθε ΘΠΠ. Επίσης, τεχνικοί λόγοι και άλλες πρακτικές δυσκολίες, όπως θέματα συντονισμού και έλλειψη πόρων, είχαν επίπτωση στο βαθμό στον οποίο οι αντίστοιχες χώρες μπορούσαν να εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσουν την διαφύλαξη και προστασία των προστατευόμενων ειδών εντός των ΘΠΠ.

Τα ΑΕΙ ανέφεραν επίσης ότι, οι αδυναμίες σε σχέση με τα διαχειριστικά σχέδια για κάθε ΘΠΠ, και οι ελλείψεις σε σχέση με τη διοικητική/λειτουργική επάρκεια και τον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, ήταν οι κύριοι παράγοντες που περιόρισαν την αποτελεσματική και επαρκή εποπτεία και επιβολή μέτρων στις ΘΠΠ. Οι αδυναμίες στην εποπτεία και την επιβολή μέτρων έχουν ως αποτέλεσμα να μη διασφαλίζεται ότι οι ΘΠΠ, και συνεπώς η βιοποικιλότητα που στοχεύουν τα προστατεύσουν, τυγχάνουν διαχείρισης με βιώσιμο τρόπο.

Όπως επισημάνθηκε από τα ΑΕΙ, το θαλάσσιο περιβάλλον είναι ένας καθοριστικός οικονομικός παράγοντας με δυνατότητες ανάπτυξης και καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο έλεγχος εισηγήθηκε όπως οι εθνικές αρχές αναβαθμίσουν τις προσπάθειές τους για καθορισμό της ορθής εξισορρόπησης μεταξύ της διαφύλαξης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της γαλάζιας ανάπτυξης.

Για την πλήρη έκθεση κάνετε κλικ εδώ

Σύνδεσμοι:

Supreme Audit Institution of Albania
Ms. Redina Karapici
Email: rkarapici@klsh.org.al

Ms. Ermira Vojka
Email: evojka@klsh.org.al

URL: http://www.klsh.org.al/web/THE_SUPREME_STATE_AUDIT_1_2.php

Audit Office of the Republic of Cyprus
Mr. Akis Kikas
Email: akikas@audit.gov.cy

Ms. Markella Koukkoulli
Email: mkoukkoulli@audit.gov.cy

URL: http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/index_en/index_en

Cour des Comptes France
Mr. Sébastien Lepers
Email: sebastien.lepers@ccomptes.fr

URL: https://www.ccomptes.fr/fr

Hellenic Court of Audit
Mr. Ioannis Vasilopoulos
Email: elesyn@otenet.gr; couraudi@otenet.gr

URL: https://www.elsyn.gr/en

National Audit Office Malta
Mr. William Peplow
Email: william.peplow@gov.mt

Ms. Maria Azzopardi
Email: maria.k.azzopardi@gov.mt

URL: http://nao.gov.mt/

Tribunal de Contas Portugal
Ms Helena Abreu Lopes
Email: HelenaAbreuLopes@tcontas.pt

Mr. José Augusto Silva
Email: joseaugustosilva@tcontas.pt

URL: www.tcontas.pt

Court of Audit Republic of Slovenia
Dr. Miroslav Kranjc
Email: Miroslav.Kranjc@rs-rs.si

Ms. Lejla Marinko
Email: Lejla.Marinko@rs-rs.si

URL: http://www.rs-rs.si/en/

Back To Top