Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος του 2002 (Ν.113(Ι)/2002)


Βάσει του υπό αναφορά Νόμου, ο Γενικός Ελεγκτής έχει εξουσία να ζητά οποιαδήποτε στοιχεία ή πληροφορίες σε οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής και οποιεσδήποτε γραπτές ή προφορικές εξηγήσεις που κατά την κρίση του είναι αναγκαίες για τον έλεγχο, από τους Υπουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους Προέδρους, τα μέλη των Συμβουλίων και τους υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τους Δημάρχους, τους Κοινοτάρχες, τα μέλη των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων και τους υπαλλήλους τους, τους αξιωματούχους και τους υπαλλήλους των διάφορων Υπηρεσιών της Δημοκρατίας, άλλων Αρχών ή Συμβουλίων που συστάθηκαν ή θα συσταθούν με Νόμο ή από άλλους Οργανισμούς, οι οποίοι ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή και γενικά από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο κατέχει ή είναι υπόλογο για τα στοιχεία, τις επεξηγήσεις ή τις πληροφορίες αυτές.

Όλα τα πιο πάνω πρόσωπα οφείλουν:

  • Να μη δίνουν ψευδή στοιχεία και πληροφορίες.
  • Να μην αποκρύπτουν οποιεσδήποτε πληροφορίες ή στοιχεία.
  • Να μην εμποδίζουν την πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στα σχετικά αρχεία.
  • Να μην επηρεάζουν οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο πρόκειται να δώσει στοιχεία ή πληροφορίες.
  • Να μην υποκινούν οποιοδήποτε πρόσωπο για απόκρυψη στοιχείων.

Με βάση τον Νόμο αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής έχει εξουσία να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο λαμβάνει χορηγία/εγγύηση/δάνειο από το Πάγιο Ταμείο ή άλλο Ταμείο του Δημοσίου, όπως παράσχει σ’ αυτόν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, για εξακρίβωση του τρόπου διάθεσης του σχετικού ποσού.

Επίσης, κατοχυρώνεται και νομικά η εξουσία του Γενικού Ελεγκτή να διεξάγει διαχειριστικό έλεγχο σε οποιονδήποτε ελεγχόμενο Οργανισμό, για να διαπιστώσει αν αυτός λειτουργεί και χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους του με οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Καθορίζεται, τέλος, διαδικασία για την ανάθεση, κατά την κρίση του Γενικού Ελεγκτή, ελέγχων των λογαριασμών οποιουδήποτε υπ’ αυτού ελεγχόμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συμβουλίου, Ταμείου, Αρχής, Σχεδίου και οποιουδήποτε άλλου υπ’ αυτού ελεγχομένου, σε ιδιώτες ελεγκτές. Στην περίπτωση αυτή, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας διατηρεί την εξουσία διεξαγωγής επιπρόσθετου διαχειριστικού ή άλλου ελέγχου

ΣύνδεσμοςBack To Top