Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2021
07/12/2022


Κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 4 του Άρθρου 116 του Συντάγματος ο Γενικός Ελεγκτής υπέβαλε σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Ετήσια ΄Εκθεσή της Υπηρεσίας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, αναφορικά με τα θέματα που προέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων και υπηρεσιών του.
Back To Top