Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2019
04/01/2021


Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας υπέβαλε στις 4 Ιανουαρίου 2021 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Ετήσια Έκθεσή του, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 4 του ΄Αρθρου 116 του Συντάγματος.

Σύνδεσμος

Back To Top