Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος του 2014 (Ν. 20(I)/2014)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, ο Γενικός Ελεγκτής έχει τις εξής εξουσίες και ευθύνες:

1. Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δημοσιονομικού Συμβουλίου (άρθρο 32(3)).

2.Έλεγχος της Δημοσιονομικής Έκθεσης που ετοιμάζεται από τον Γενικό Λογιστή (άρθρο 78(4)).

3.Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν όλους τους οικονομικούς φορείς που συμπεριλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό της Δημοκρατίας και έλεγχος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες ετοιμάζονται από τον Γενικό Λογιστή (άρθρο 79(1)). 

4.Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων κάθε οντότητας Γενικής Κυβέρνησης, Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικού Οργανισμού και κρατικής επιχείρησης (άρθρο 109(3)).

5. Ο Γενικός Ελεγκτής δύναται επίσης να ελέγχει τις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονται στον Υπουργό Οικονομικών από τους οικονομικούς φορείς, αναφορικά με την υλοποίηση έργων και την απόδοση συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που είναι υπό την ευθύνη τους, όσον αφορά στις συμβατικές υποχρεώσεις (άρθρο 88(4)).

Βάσει του άρθρου 81 του Νόμου, ο Γενικός Ελεγκτής διενεργεί τους πιο πάνω ελέγχους, στη βάση διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος ήθελε αποφασίσει και για σκοπούς του ελέγχου έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα λογιστικά βιβλία, σε καταστάσεις, επιστροφές και άλλες πληροφορίες.Back To Top