Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Σύνταγμα (Άρθρο 115,116,117)


Σύνταγμα

ΜΕΡΟΣ VI, ΚΕΦΑΛΑΙΟ II – Γενικός Ελεγκτής και Βοηθός Γενικού Ελεγκτή

Άρθρο 115

1. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζουν από κοινού δύο ικανά και κατάλληλα πρόσωπα ως Γενικό Ελεγκτή και Βοηθό Γενικού Ελεγκτή, τηρουμένου του κανόνος ότι ο Γενικός Ελεγκτής και ο Βοηθός Γενικού Ελεγκτή δεν θα ανήκουν στην ίδια κοινότητα.

2. Ο Γενικός Ελεγκτής είναι προϊστάμενος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και ο Βοηθός Γενικού Ελεγκτή έπεται αυτού. Η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας είναι ανεξάρτητη υπηρεσία της Δημοκρατίας και μη υπαγόμενη σε οποιοδήποτε Υπουργείο.

3. Ο Γενικός Ελεγκτής και ο Βοηθός Γενικού Ελεγκτή είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι της Δημοκρατίας και δεν αποχωρούν από την υπηρεσία, ούτε απολύονται από τη θέση τους, παρά μόνο κάτω από τους ίδιους όρους και κατά τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζονται για τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Άρθρο 116

1. Ο Γενικός Ελεγκτής, βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικού Ελεγκτή, ελέγχει εν ονόματι της Δημοκρατίας, κάθε πληρωμή ή είσπραξη και κάθε λογαριασμό χρηματικών διαθεσίμων ή λοιπού ενεργητικού ή αναληφθείσων από τη Δημοκρατία ή για λογαριασμό της υποχρεώσεων, του οποίου η διαχείριση γίνεται από τη Δημοκρατία ή στο όνομά της, θεωρώντας και ελέγχοντας συνάμα κάθε τέτοιο λογαριασμό. Για τον σκοπό αυτό, έχει το δικαίωμα της επιθεώρησης όλων των σχετικών με τέτοιους λογαριασμούς βιβλίων, αρχείων και καταστάσεων και των τόπων όπου φυλάγεται το εν λόγω ενεργητικό.

2. Ο Γενικός Ελεγκτής, βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικού Ελεγκτή, ασκεί κάθε άλλη εξουσία και εκτελεί κάθε άλλη υπηρεσία ή καθήκον, τα οποία καθορίζονται ή ανατίθενται σε αυτόν από τον Νόμο.

3. Οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Γενικού Ελεγκτή, που ορίζονται στον παρόν κεφάλαιο, είναι δυνατόν να ασκούνται και η καθοριζόμενη υπηρεσία να εκτελείται είτε από τον ίδιο προσωπικά, είτε από υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτόν και ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του.

4. Ο Γενικός Ελεγκτής υποβάλλει ετησίως έκθεση, αναφορικά με την άσκηση των υπηρεσιών και καθηκόντων του, προς τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας, οι οποίοι μεριμνούν για την κατάθεσή της ενώπιον της Βουλής.

Άρθρο 117

1. Ο Βοηθός Γενικού Ελεγκτή έχει την εξουσία και εκτελεί τις υπηρεσίες και τα καθήκοντα, τα οποία κανονικά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του αξιώματός του. Επίσης, ο ίδιος μπορεί, υποκείμενος στις οδηγίες του Γενικού Ελεγκτή, να ασκεί κάθε εξουσία και να εκτελεί κάθε καθήκον ή υπρεσία, τα οποία έχουν ανατεθεί στον Γενικό Ελεγκτή δυνάμει του Συντάγματος ή του Νόμου.

2. Ο Βοηθός Γενικού Ελεγκτή αναπληρώνει τον Γενικό Ελεγκτή, στην ενάσκηση των καθηκόντων του, σε περίπτωση απουσίας ή πρόσκαιρου κωλύματός του.Back To Top