Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Ο Γενικός Ελεγκτής έχει την ευθύνη του ελέγχου και το δικαίωμα της επιθεώρησης όλων των λογαριασμών χρηματικών διαθεσίμων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται η Δημοκρατία και υποχρεώσεων που προέκυψαν ή αναλήφθηκαν εκ μέρους της. Έχει επίσης την ευθύνη, σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών νόμων ή βάσει διοικητικών διευθετήσεων, του ελέγχου των λογαριασμών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Αρχών Τοπικής Διοίκησης, Ειδικών Ταμείων, κρατικών επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Κατάσταση ελεγχόμενων φορέων.pdfBack To Top