Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  Τι θεωρούμε καταγγελία;

Οποιαδήποτε έκφραση δυσαρέσκειας σχετικά με τις ενέργειες ή παραλήψεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ή του προσωπικού της, οι οποίες επηρεάζουν τους πολίτες ή/και Ελεγχόμενους Οργανισμούς, θα εξετάζεται μέσω της διαδικασίας διερεύνησης καταγγελιών όπως αυτή έχει οριστεί από την Υπηρεσία μας.

[Παρακαλούμε εάν το θέμα αφορά Διαφορά ή Απάτη ή/και Σύγκρουση Συμφερόντων κάνετε κλικ εδώ για να οδηγηθείτε στην κατάλληλη φόρμα έτσι ώστε οι πληροφορίες που θα παραθέσετε να τύχουν εμπιστευτικής ή/και περιορισμένης χρήσης από την Υπηρεσία μας.]

Ποιος μπορεί να παραπονεθεί;

Όποιος έρχεται σε επαφή με την Ελεγκτική Yπηρεσία και δεν νιώθει ικανοποιημένος. Για παράδειγμα, παράπονο για την Ελεγκτική Υπηρεσία μπορεί να υποβάλει πολίτης ή υπάλληλος Ελεγχόμενου Οργανισμού της.

Υπάρχουν τύποι καταγγελιών που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας;

Εάν ένα παράπονο ή μια καταγγελία είναι ενοχλητική ή / και επαναλαμβανόμενη, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Ορίζουμε ενοχλητικό ένα παράπονο ή μια καταγγελία που είναι πρόδηλο πως υποβλήθηκε χωρίς επαρκείς λόγους και ο καταγγέλλων κάνει κατάχρηση της διαδικασίας.
Ορίζουμε επαναλαμβανόμενη μια καταγγελία που είναι ουσιαστικά η ίδια με μια προηγούμενη καταγγελία και που δεν περιέχει νέους ισχυρισμούς ή νέα αποδεικτικά στοιχεία.
Θα λάβουμε σοβαρά υπόψη τα θέματα που θίγετε. Όπου εντοπίζουμε λάθη στην προσέγγισή μας, θα τα αναγνωρίσουμε και θα λάβουμε κάθε απαραίτητη διορθωτική ενέργεια.
Νοείται ότι η πληροφόρηση η οποία θα λαμβάνεται μέσω της καταγγελίας/παραπόνου θα τυγχάνει προσεκτικού χειρισμού από την Υπηρεσίας μας..

Στοιχεία
Η συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων δεν είναι υποχρεωτική.

Με την παρούσα υποβολή δίνω τη συγκατάθεση μου στην Ελεγκτική Υπηρεσία για χρήση των προσωπικών μου στοιχείων. Αντιλαμβάνομαι ότι η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου (Ν.125(I)/2018). Τα προσωπικά μου στοιχεία θα πρέπει να παραμείνουν απόρρητα και να μην δημοσιοποιηθούν ή δοθούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς την συγκατάθεσή μου.


Back To Top