Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας έχει εκδώσει Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, με στόχο την προώθηση και διασφάλιση ενός επαγγελματικού εργασιακού περιβάλλοντος. Ο Κώδικας αυτός ενισχύει τις θεμελιώδεις αξίες και τα πρότυπα, στα οποία στηρίζεται το έργο της Υπηρεσίας και παρέχει ένα σημείο αναφοράς για τις αποφάσεις και ενέργειες κατά τη διενέργεια των θέσμιων και επαγγελματικών καθηκόντων μας.
Η ανεξαρτησία, οι αρμοδιότητες και ευθύνες του ελεγκτή στον δημόσιο τομέα θέτουν υψηλά ηθικά πρότυπα για τον Γενικό Ελεγκτή και το προσωπικό που εργοδοτεί και απασχολείται με το ελεγκτικό έργο. Προκειμένου να διατηρήσει τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα, η Υπηρεσία υιοθετεί Κώδικα Δεοντολογίας στη βάση του αντίστοιχου Κώδικα που εξέδωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI) (πρότυπο ISSAI 30).
Περισσότερα

Ο Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης ετοιμάστηκε από την Ομάδα Νέας Διακυβέρνησης του Ινστιτούτου Διευθυντών Κύπρου.
Σκοπός του είναι να ενισχύσει τη δημόσια διοίκηση, να βελτιώσει τη διακυβέρνηση και να μεγιστοποιήσει έτσι την αξία που λαμβάνει το κοινό από τους παρόχους δημόσιων υπηρεσιών. Ο Κώδικας με τον τρόπο που έχει συνταχθεί είναι εφαρμόσιμος στους Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα οι οποίοι διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο. Ωστόσο, οι πλείστες αρχές του ισχύουν και για Δημόσιους Οργανισμούς που δεν έχουν Διοικητικό Συμβούλιο αλλά διοικούνται από κάποιο άλλο σχήμα διακυβέρνησης ενθαρρύνεται η ευρεία χρήση του.

Περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ο «Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης» είναι μέτρο αναγκαίο δυνάμει του Ν. 205(Ι)/2002 και του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και Κανονισμών αναφορικά με πειθαρχικά αδικήματα και ταυτόχρονα χρήσιμο τόσο για τους/τις εργαζόμενους/εργαζόμενες στη δημόσια υπηρεσία, όσο και για την κάθε αρμόδια αρχή στις κοινές/συλλογικές προσπάθειες για την εξάλειψη της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία στη δημόσια υπηρεσία και την επιτυχή εφαρμογή τής αρχής της ίσης μεταχείρισης.
Περισσότερα

Ο Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων ετοιμάστηκε από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και την Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2013. Στον Οδηγό παρατίθενται τα βασικά πρότυπα και οι κανόνες που πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά των δημόσιων υπαλλήλων όταν έρχονται σε άμεση, προσωπική ή τηλεφωνική, επαφή με τους πολίτες, καθώς και τα πρότυπα δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τη δράση του δημόσιου υπαλλήλου κατά το χειρισμό των υποθέσεων των πολιτών. Ως δημόσιοι υπάλληλοι, το προσωπικό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του Οδηγού, και ρητή αναφορά σε αυτή την υποχρέωση γίνεται και στον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς της Υπηρεσίας.
ΠερισσότεραBack To Top