Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Ελέγχοι που διεξάγονται απο την Ελεγκτική Υπηρεσία

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με το Πλαίσιο Επαγγελματικών Διακηρύξεων του Διεθνούς Οργανισμού Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (IFPP), ενώ υιοθετεί επίσης τα Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ – ISRE) και τα Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Διασφάλισης (ΔΠΑΔ – ISAE), που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC), για τις εργασίες της που εμπίπτουν στο πλαίσιο αυτών των προτύπων. Η Ελεγκτική Υπηρεσία διενεργεί οικονομικούς, κανονιστικούς και διαχειριστικούς ελέγχους, όπως ορίζονται στο Πρότυπο ISSAI 100 («Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου στον Δημόσιο Τομέα»), καθώς επίσης και τεχνικούς ελέγχους, βάσει του προτύπου ISSAI 5520 («Κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες πρακτικές για τον έλεγχο της δημόσιας/ιδιωτικής χρηματοδότησης και των συμβάσεων παραχώρησης») και περιβαλλοντικούς ελέγχους βάσει των προτύπων ISSAI 5110 («Κατευθυντήριες γραμμές για τη διενέργεια ελέγχων δραστηριοτήτων με περιβαλλοντική προοπτική») και ISSAI 5120 («Περιβαλλοντικός έλεγχος στο πλαίσιο οικονομικών ελέγχων και ελέγχων συμμόρφωσης»).

  • Οικονομικός έλεγχος:

   Ο οικονομικός έλεγχος αφορά στον έλεγχο των κρατικών λογαριασμών, καθώς και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και άλλων Οργανισμών, Ειδικών Ταμείων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποσκοπεί στην έκφραση γνώμης αναφορικά τον βαθμό στον οποίο αυτές παρουσιάζουν αληθινή και δίκαιη εικόνα.

  • Κανονιστικός έλεγχος ή έλεγχος συμμόρφωσης:

   Ο έλεγχος συμμόρφωσης μπορεί να διεξαχθεί ως ξεχωριστός έλεγχος ή ως μέρος ενός οικονομικού ή/και ενός διαχειριστικού ελέγχου. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και οι κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις γενικές αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων, σε σχέση με τις γενικές αρχές διοικητικού δικαίου. Ο έλεγχος συμμόρφωσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι πληρούνται οι αρχές της διαφάνειας, λογοδοσίας και καλής διακυβέρνησης.

  • Διαχειριστικός έλεγχος:

   Ο διαχειριστικός έλεγχος αφορά στην ανεξάρτητη εξέταση ενός προγράμματος, δραστηριότητας, λειτουργίας ή των συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών των ελεγχόμενων οργανισμών, με σκοπό την αξιολόγηση κατά πόσο η διαχείριση των πόρων τους γίνεται με τον πιο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

  • Τεχνικός έλεγχος:

   Ο τεχνικός έλεγχος αποσκοπεί στο να εξακριβωθεί κατά πόσο η εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων γίνεται αφενός, σύμφωνα με τους όρους/προδιαγραφές της σύμβασης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και τον Προϋπολογισμό τους και αφετέρου, κατά τον πιο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο και ότι τα έργα προγραμματίστηκαν, σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν ικανοποιητικά. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εξέταση των οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας, των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίων, των όρων των προσφορών, των όρων των συμβολαίων, των διαδικασιών για ζήτηση, αξιολόγηση και κατακύρωση των προσφορών, καθώς και της διαδικασίας τροποποιήσεων/αλλαγών στις συμβάσεις.

  • Περιβαλλοντικός έλεγχος:

   Ο περιβαλλοντικός έλεγχος αποτελεί συνήθως συνδυασμό οικονομικού ελέγχου, ελέγχου συμμόρφωσης και διαχειριστικού ελέγχου, αναφορικά με ένα συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται με την περιβαλλοντική διακυβέρνηση.


Διαδικασία Ελέγχου

Η διεξαγωγή του ελεγκτικού έργου περιλαμβάνει τη συλλογή, την ανάλυση και την αξιολόγηση ελεγκτικής μαρτυρίας. Σε όλα τα στάδια του ελέγχου ακολουθείται η κατάλληλη επαγγελματική μεθοδολογία, που θα διασφαλίσει την επιτυχή διενέργειά του με αντικειμενικότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία.

Με την αποπεράτωση του ελέγχου, ετοιμάζονται επιστολές προς τους ελεγχόμενους, στις οποίες αναφέρονται τα ευρήματα του ελέγχου μαζί με τις επισημάνσεις/εισηγήσεις/συστάσεις μας, τις οποίες οι ελεγχόμενοι καλούνται να σχολιάσουν και να διατυπώσουν τις απόψεις και εξηγήσεις τους. Ακολούθως, ετοιμάζεται Ειδική Έκθεση, η οποία δημοσιοποιείται με την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας και η οποία είναι προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες της Δημοκρατίας. Είναι επιθυμητό όπως τα θέματα τύχουν επαρκούς κάλυψης από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αφού τούτο διασφαλίζει τη διαφάνεια των ευρημάτων και συστάσεών μας.


Η Ετήσια Έκθεση, η οποία υποβάλλεται με βάση το άρθρο 116 του Συντάγματος, περιλαμβάνει:

(α) Κατάλογο όλων των Ειδικών Εκθέσεων που ετοιμάστηκαν και εκδόθηκαν από την ημερομηνία υποβολής της προηγούμενης Ετήσιας Έκθεσης.

(β) Αναφορά στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού.

(γ) Τον έλεγχο της Δημοσιονομικής Έκθεσης και του τελικού απολογισμού που υποβάλλεται από τον Γενικό Λογιστή στον Υπουργό, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Νόμου Ν.20(Ι)/2014.

(δ) Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν όλους τους οικονομικούς φορείς που ετοιμάζονται από τον Γενικό Λογιστή, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ίδιου Νόμου και των ενοποιημένων

οικονομικών καταστάσεων της Γενικής Κυβέρνησης.

(ε) Την Έκθεση του ιδιώτη ελεγκτή, στον οποίο η Υπηρεσία μας αυτοβούλως αναθέτει τον έλεγχο των οικονομικών της καταστάσεων.

Το Πρότυπο ISSAI 20 («Αρχές Διαφάνειας και Λογοδοσίας») ρητά καθορίζει ότι τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα δημοσιοποιούν τα πορίσματα και συστάσεις τους, εκτός αν αυτά καθορίζονται ως εμπιστευτικά από ειδικό Νόμο. Ειδική αναφορά στο εν λόγω Πρότυπο γίνεται στους ισχυρούς δεσμούς με τις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Για το θέμα της δημοσιοποίησης γίνεται η εξής αναφορά:


  • Τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα επικοινωνούν ανοικτά με τα ΜΜΕ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, σχετικά με τις δραστηριότητές τους και οι Εκθέσεις Ελέγχου είναι προσβάσιμες στο κοινό.
  • Τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα ενθαρρύνουν το δημόσιο και ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για τα πιο σημαντικά ευρήματά τους.
  • Οι συνόψεις των Εκθέσεων Ελέγχου είναι διαθέσιμες σε μία από τις επίσημες γλώσσες του INTOSAI, πέραν από την επίσημη γλώσσα της χώρας.
  • Τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα αρχίζουν και διεκπεραιώνουν ελέγχους και εκδίδουν τις σχετικές εκθέσεις έγκαιρα. Η διαφάνεια και λογοδοσία ενισχύονται αν η ελεγκτική εργασία και η σχετική πληροφόρηση είναι επίκαιρη.
  • Οι εκθέσεις των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων είναι προσβάσιμες και κατανοητές στο ευρύ κοινό, με χρήση διάφορων μέσων (π.χ. συνόψεις, γραφήματα, παρουσιάσεις σε βίντεο, ανακοινώσεις τύπου κ.ά.).

Μεθοδολογία ΕλέγχουBack To Top