Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Γενικού Ελεγκτή πηγάζουν από το Σύνταγμα και αριθμό ειδικών και γενικών Νόμων. Ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει έλεγχο στην Κεντρική Κυβέρνηση, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ειδικά Ταμεία και άλλους Φορείς. Επίσης, για σκοπούς ελέγχου, έχει την εξουσία να ζητά πληροφορίες και στοιχεία από λήπτες χορηγιών, δανείων ή εγγυήσεων από δημόσια Ταμεία. Τα βασικότερα νομοθετήματα, που ορίζουν τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Γενικού Ελεγκτή, είναι τα εξής:Back To Top