Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Δυνάμει του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του
Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2017 (184(I)/2017)

Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε:
Πληροφορίες για την οργάνωση: Η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, με βάση το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και σειρά νόμων που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή, είναι ο εξωτερικός ελεγκτής της Δημοκρατίας. Διεξάγει κυρίως οικονομικούς ελέγχους, διαχειριστικούς ελέγχους και ελέγχους συμμόρφωσης, και, ως υποκατηγορία αυτών, ελέγχους δημοσίων συμβάσεων και περιβαλλοντικούς ελέγχους, στο δημόσιο τομέα και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και στις κρατικές επιχειρήσεις.

Δομή Ελεγκτικής Υπηρεσίας-Οργανόγραμμα

Διεύθυνση/Επικοινωνία

Σύνταγμα και Νομοθεσίες

Διαδικασίες που ακολουθούνται (Μεθοδολογία Ελέγχου)

Τι ξοδεύουμε και πώς το ξοδεύουμε:

2019
Προϋπολογισθέντα

Πραγματικά

Έσοδα
501.835
97.172
Δαπάνες
6.568.221
5.930.091
Οι δαπάνες χωρίζονται σε
Δαπάνες Προσωπικού
5.698.371
5.665.055
Λειτουργικά Έξοδα
190.685
151.691
Συντηρήσεις, Εκπαιδεύσεις, κλπ
679.165
113.345
Σύνολο Δαπανών 2019
6.568.221
5.930.091

2018
Προϋπολογισθέντα

Πραγματικά

Έσοδα
500,000
208,166
Δαπάνες
5,750,070
5,254,407
Οι δαπάνες χωρίζονται σε:
Δαπάνες Προσωπικού
5,239,504
4,997,636
Λειτουργικά Έξοδα
155,686
139,727
Συντηρήσεις, Εκπαιδεύσεις, κ.λπ.
354,880
117,044
Σύνολο Δαπανών 2018
5,750,070
5,254,407
(Στοιχεία από τελικά αποτελέσματα FIMAS 2019 και 2018):

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών/Δημόσιες Συμβάσεις

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με διαγωνισμούς και δημόσιες συμβάσεις της ΕΥ, μπορείτε να βρείτε και στις Ετήσιες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας.

Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας:

Πληροφορίες στρατηγικής και απόδοσης

Όπως φαίνεται και στο Στρατηγικό Σχεδιασμό 2021-2023, οι στρατηγικές επιδιώξεις της Υπηρεσίας μας είναι οι εξής:

1. Εμπέδωση της χρηστής διοίκησης στους ελεγχόμενους φορείς. Βελτίωση της λογοδοσίας και απολογισμού και μείωση της ατιμωρησίας.

2. Δημιουργία ενός πλαισίου συμμόρφωσης και υιοθέτησης των συστάσεων της Υπηρεσίας. Ενίσχυση της συνεργασίας με τους ελεγχόμενους φορείς.

3. Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών στους ελεγχόμενους φορείς μέσα από ένα κύκλο ανατροφοδότησης – βελτίωσης.

4. Προώθηση βέλτιστων διαδικασιών από τους ελεγχόμενους φορείς. Δημιουργία ενός ισχυρού μηχανισμού οικονομικής και διαχειριστικής παρακολούθησης.

5. Ενδυνάμωση της υπεύθυνης και πλήρους ενημέρωσης του πολίτη και ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ικανότητα του δημόσιου τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Στρατηγικό Σχεδιασμό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Εκθέσεις

Για σκοπούς διαφάνειας, όλες σχεδόν οι Εκθέσεις που εκδίδει η Υπηρεσία μας βρίσκονται δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα www.audit.gov.cy και συγκεκριμένα:


Δεν δημοσιεύονται μόνο οι εκθέσεις εκείνες που αφορούν απόρρητα θέματα του Υπουργείου Άμυνας ή, σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, εκείνες που, κατά την κρίση του Γενικού Ελεγκτή, η μη δημοσίευση επιβάλλεται για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Πώς παίρνουμε αποφάσεις:

Ετήσια προγράμματα εργασίας

Ετοιμάζονται από τα Παραρτήματα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση, ετήσια προγράμματα εργασίας, όπου περιλαμβάνονται οι μέρες που υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν για τον έλεγχο κάθε εργασίας.

Ο οικονομικός έλεγχος των ετήσιων λογαριασμών του κεντρικού κράτους διενεργείται υποχρεωτικά κάθε χρόνο. Ο οικονομικός έλεγχος των λογαριασμών των υπόλοιπων ελεγχόμενων οργανισμών διενεργείται υποχρεωτικά κάθε χρόνο, είτε από το προσωπικό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είτε, μετά από ανάθεση, από ιδιώτες ελεγκτές με βάση τον περί Ελεγκτών Νόμο.

Για τον καθορισμό των θεμάτων που θα τύχουν ελέγχου (άλλου είδους από τον οικονομικό) λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η σχετικότητα του θέματος με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Υπηρεσίας, η σημαντικότητα των κινδύνων που ενυπάρχουν στο προς διερεύνηση θέμα, το πολιτικό ή δημόσιο ενδιαφέρον για το θέμα, η δυνητική προστιθέμενη αξία από τη διενέργεια του ελέγχου κ.λπ.

Λαμβάνονται επίσης υπόψη, μεταξύ άλλων, το διαθέσιμο προσωπικό και οι δεξιότητες της ομάδας ελέγχου, ο όγκος και η σπουδαιότητα της εργασίας, η επικινδυνότητα του ελεγχόμενου, τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και ο πραγματικός χρόνος που διατέθηκε κατά το προηγούμενο ελεγκτικό έτος. Ασφαλώς, η υλοποίηση των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας, παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το ανώτερο και διευθυντικό προσωπικό.

Προγραμματισμός και διεξαγωγή ελέγχου

Η ομάδα ελέγχου διενεργεί προκαταρκτική μελέτη του ελεγχόμενου φορέα/αντικειμένου ελέγχου, με συγκεκριμένη μορφή, με σκοπό την επαρκή κατανόηση του περιβάλλοντος ελέγχου. Ακολούθως, πραγματοποιείται συνάντηση μεταξύ της ανώτερης διεύθυνσης, του Υπεύθυνου Παραρτήματος και της ομάδας ελέγχου και συμπληρώνεται σχετικό έντυπο για τον Προγραμματισμό Ελέγχου, το οποίο υποβάλλεται για έγκριση στον Γενικό Ελεγκτή.

Για την επιλογή των τομέων ελέγχου και το εύρος του ελέγχου, λαμβάνονται υπόψη:

(α) Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του ελεγχόμενου, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης κινδύνου για διάπραξη απάτης.

(β) Το επίπεδο της σημαντικότητας.

(γ) Τα αποτελέσματα προκαταρκτικής αναλυτικής επισκόπησης των οικονομικών αποτελεσμάτων του ελεγχόμενου φορέα.

(δ) Η αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του ελεγχομένου.

(ε) Τα ευρήματα/αδυναμίες που προέκυψαν από προηγούμενους ελέγχους.

(στ) Η αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων του ελεγχόμενου.

Η ελεγκτική εργασία διεξάγεται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (International Standards on Auditing - ISAs), τα Διεθνή Πρότυπα για Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα (International Standards for Supreme Audit Institutions - ISSAIs) του Διεθνούς Οργανισμού Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), τις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί στη βάση των πιο πάνω Προτύπων, και τον Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Ως αποτέλεσμα του οικονομικού ελέγχου εκδίδεται γνώμη ελεγκτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, ενώ τα άλλη είδη ελέγχων καταλήγουν σε ευρήματα, παρατηρήσεις και συστάσεις υπό μορφή επιστολών προς τα ελεγχόμενα Τμήματα/Οργανισμούς και Ειδικών Εκθέσεων. Στις επιστολές δύνανται να περιλαμβάνονται και προσωπικά δεδομένα, ενώ στις Ειδικές Εκθέσεις τα όποια προσωπικά δεδομένα απαλείφονται/αντικαθίστανται με γενικούς ορισμούς (π.χ. Βουλευτής 1 ή Δημοτικός Σύμβουλος 3), εκτός αν λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιτάσσουν τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων.

Εξέταση καταγγελιών

Οι γραπτές καταγγελίες καταχωρίζονται στο σύστημα αρχειοθέτησης της Υπηρεσίας και εκείνες που αφορούν σε θέματα εκτός των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας απαντώνται βάσει καθορισμένων προτύπων απαντήσεων από τη Διοίκηση ή σύμφωνα με οδηγίες του Γενικού Ελεγκτή

Οι καταγγελίες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας προωθούνται στα Παραρτήματα ή στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου για χειρισμό, ενδεχομένως με σχετικές οδηγίες του Γενικού Ελεγκτή όπου κριθεί σκόπιμο. Οι περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνουν τις εξής:

(i) Αποφάσεις της διοίκησης που φαίνεται να ευνοούν κάποιο πολίτη και να παραβλάπτουν το δημόσιο συμφέρον, ιδίως αν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι πολίτες ή φορείς που θα μπορούσαν οι ίδιοι, έχοντας έννομο συμφέρον, να εγείρουν θέμα αμφισβήτησης της νομιμότητας της απόφασης της διοίκησης.

(ii) Καταγγελίες που αφορούν γενικά στον τρόπο που οι κρατικές υπηρεσίες ασκούν τις αρμοδιότητές τους ώστε να τίθεται θέμα αλλαγής των διαδικασιών και εισαγωγής δικλίδων ελέγχου που θα απέτρεπαν την επανάληψη παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο καταγγέλλων δεν θα πρέπει να αναμένει ενημέρωση για την έκβαση της διερεύνησης αφού η Υπηρεσία μας δημοσιοποιεί τυχόν ευρήματα της μέσω των Ειδικών Εκθέσεων που εκδίδει, ώστε να ενημερώνονται όλοι οι πολίτες και όχι μόνο οι καταγγέλλοντες.

Αρμοδιότητα για εξέταση παραπόνων ή καταγγελιών εναντίον υπηρεσιών ή λειτουργών που ασκούν εκτελεστική εξουσία ή διοικητική λειτουργία, ότι οποιαδήποτε ενέργεια τους παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ή ασκήθηκε κατά παράβαση των νόμων ή των κανόνων της χρηστής διοίκησης και της ορθής συμπεριφοράς προς τους διοικούμενους, έχει η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο πολίτης έχει επίσης το δικαίωμα να προσφύγει και σε ένδικα μέσα, με τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Σύνταγμα. Συνεπώς, όταν υποβληθούν στην Υπηρεσία τέτοια παράπονα ή καταγγελίες, αυτά δεν εξετάζονται και ο πολίτης ενημερώνεται προς τούτο σχετικά.

Η διερεύνηση των καταγγελιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες μας μπορεί να γίνει:

1. Με παραπομπή των καταγγελιών στο αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία για εξέταση και σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας και διενέργεια συμπληρωματικών ελεγκτικών διαδικασιών από την Υπηρεσία, όπου κριθεί απαραίτητο. Όταν περατωθεί η διερεύνηση της καταγγελίας, η Υπηρεσία αποτείνεται στο αρμόδιο Τμήμα με εισηγήσεις για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προς διευθέτηση των τυχόν ευρημάτων.

2. Με διενέργεια ελέγχου ή ειδικής έρευνας με αντικείμενο το θέμα που εγείρεται στην καταγγελία, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων ελέγχου και τη διατύπωση συστάσεων προς το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία.

Πρακτικά συνεδριάσεων

Συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα (κυρίως) για τα εξής:


    1. Κατά τη διαδικασία κατακύρωσης διαγωνισμών/συμβάσεων όπου αρμόδια επιτροπή εφόσον μελετήσει τις υποβληθείσες προσφορές θα εισηγηθεί την κατακύρωση του διαγωνισμού στον επιτυχόντα προσφοροδότη.

    2. Κατά τη διαδικασία συζήτησης/παρουσίασης των τελικών προσχεδίων των Ειδικών Εκθέσεων στη Διευθυντική Ομάδα της Υπηρεσίας μας που αποτελείται από το Γενικό Ελεγκτή (ως Πρόεδρο) και το Βοηθό Γενικού Ελεγκτή, 3 Διευθυντές Ελέγχου και 1 Διευθυντή Τεχνικού Ελέγχου (ως μέλη). Τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων δεν δημοσιοποιούνται. Μπορούν να δοθούν μόνο στην Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου.

    3. Τακτικές συναντήσεις ανώτερου και διευθυντικού προσωπικού με τον Γενικό Ελεγκτή για σκοπούς παρακολούθησης και συντονισμού των εργασιών της Υπηρεσίας. Για τις συναντήσεις αυτές δεν τηρούνται συνήθως πρακτικά, καταγράφονται μόνο τυχόν αποφάσεις που θα ληφθούν.

    4. Λοιπές συνεδριάσεις υπό τη μορφή παροχής οδηγιών/διευκρινίσεων σε ομάδες ελέγχου σχετικά με οποιοδήποτε στάδιο του ελέγχου δυνατόν να διενεργούνται από έκαστο Παράρτημα. Για τις συναντήσεις αυτές δεν τηρούνται συνήθως πρακτικά, καταγράφονται μόνο τυχόν αποφάσεις που θα ληφθούν.


Ποιες είναι οι πολιτικές και οι διαδικασίες μας:

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη βάση διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει.

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες (και εγχειρίδια) που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”). Για τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.

Λίστες και μητρώα:

Δεν τηρούνται οποιεσδήποτε λίστες και μητρώα πέραν από των όσων στοιχείων βρίσκονται στα Φύλλα Εργασίας κάθε ελέγχου που διενεργείται από το προσωπικό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Τα περιεχόμενα των Φύλλων Εργασίας δεν δημοσιεύονται, δημοσιεύονται όμως οι Ειδικές Εκθέσεις οι οποίες περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων) τα κύρια συμπεράσματα και τις συστάσεις που καταγράφονται στα εν λόγω Φύλλα Εργασίας.

Τι υπηρεσίες προσφέρουμε:

Η Ελεγκτική Υπηρεσία είναι ένας οργανισμός που είναι προσανατολισμένος στην παροχή υπηρεσιών (service oriented organization) προς τους ελεγχόμενούς μας υπό τη μορφή συστάσεων, τις οποίες, εάν οι ελεγχόμενοι ακολουθήσουν θα βελτιώσουν, τόσο την οικονομική τους θέση, την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα τους, όσο και τη συμμόρφωσή τους με νόμους, κανονισμούς κ.λπ.

Για σκοπούς διαφάνειας, οι Εκθέσεις που εκδίδει η Υπηρεσία μας βρίσκονται δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα www.audit.gov.cy και συγκεκριμένα:


Σημείωση: Θέματα/Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν «Σχέδιο Δημοσίευσης» θα μπορούν να παραχωρηθούν δωρεάν σε οποιοδήποτε πολίτη το αιτηθεί με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο cao@audit.gov.cy όπου θα πρέπει να αναφερθεί ρητώς ο λόγος για τον οποίο ζητά τα εν λόγω δεδομένα/πληροφορίες. Νοείται ότι θα πρέπει να πληρούνται όλες οι πρόνοιες του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2017 (184(Ι)/2017), καθώς επίσης και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, (Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018.Back To Top