Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Η Ελεγκτική Υπηρεσία δημοσιεύει τα αποτελέσματα του ελεγκτικού της έργου κυρίως σε Ετήσιες Εκθέσεις και Ειδικές Εκθέσεις, ανάλογα με το είδος του ελέγχου.

Η Ετήσια Έκθεση αποτελεί το απόσταγμα της ελεγκτικής εργασίας και αντικατοπτρίζει την απόδοση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Εκδίδεται περί τα τέλη του έτους που έπεται του έτους αναφοράς και περιλαμβάνει κυρίως:

(α) κατάλογο όλων των Ειδικών Εκθέσεων που έχουν ετοιμαστεί και εκδοθεί από την ημερομηνία υποβολής της προηγούμενης Ετήσιας ‘Έκθεσης,
(β) τον έλεγχο της Δημοσιονομικής Έκθεσης και του Τελικού Απολογισμού του Κρατικού Προϋπολογισμού, που υποβάλλονται από τον Γενικό Λογιστή στον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 78 του Νόμου 20(Ι)/2014, και
(γ) τον οικονομικό έλεγχο και έλεγχο συμμόρφωσης των οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν όλους τους οικονομικούς φορείς, που ετοιμάζονται από τον Γενικό Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 79 του ίδιου Νόμου.

Στην Ετήσια Έκθεση περιλαμβάνεται, ως παράρτημα, ο οικονομικός απολογισμός της Υπηρεσίας για το υπό αναφορά έτος και η έκθεση του ιδιώτη ελεγκτή, στον οποίο η Υπηρεσία ανέθεσε τον έλεγχό του, στα πλαίσια της επιβεβλημένης διαφάνειας.

Οι Ειδικές Εκθέσεις παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων καθώς και των ελέγχων συμμόρφωσης που η Υπηρεσία διενεργεί στις εργασίες οντοτήτων του κεντρικού κράτους (Υπουργείων και ανεξάρτητων Υπηρεσιών ή άλλων Αρχών που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό), Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και Οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Μπορεί επίσης να καλύπτουν επιλεγμένα ειδικά θέματα, για τα οποία κρίνεται αναγκαία η έκδοση ξεχωριστής έκθεσης. Στις Ειδικές Εκθέσεις περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από κάθε έλεγχο, καθώς και οι σχετικές συστάσεις της Υπηρεσίας.

Οι Ειδικές Εκθέσεις ετοιμάζονται και δημοσιεύονται:
(α) σε ετήσια βάση για φορείς του κεντρικού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και
(β) καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, με τη λήξη ενός συγκεκριμένου διαχειριστικού ελέγχου ή ελέγχου συμμόρφωσης.

Οι Ειδικές Εκθέσεις περιλαμβάνουν και τις εκθέσεις ελεγκτή (auditor’s report) επί του ελέγχου οικονομικών καταστάσεων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εκδίδονται ετησίως για τους φορείς αυτούς. Η έκθεση ελεγκτή επί του ελέγχου οικονομικών καταστάσεων εκδίδεται για κάθε οικονομικό έλεγχο που διενεργεί η Υπηρεσία ή ιδιώτες ελεγκτές στους οποίους έχει ανατεθεί οικονομικός έλεγχος από την Υπηρεσία (βάσει των διατάξεων του Νόμου 113(I)/2002). Η έκθεση ελεγκτή επί του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας περιλαμβάνεται στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται από τον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει του Νόμου 20(Ι)/2014.

Όλες οι εκθέσεις της Υπηρεσίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας στην ελληνική γλώσσα, ενώ η Ετήσια Έκθεση και η σύνοψή κάθε Ειδικής Έκθεσης δημοσιεύονται επίσης στην αγγλική γλώσσα.Back To Top