Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Ως φορέας που χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προωθεί, στη λειτουργία και τα αποτελέσματά της, τη διαφάνεια, αξία στην οποία επιχειρεί να συμβάλει μέσω του έργου της στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Για τον σκοπό αυτό, στην παρούσα σελίδα έχει συγκεντρωθεί σχετική πληροφόρηση, με την ανάρτηση εγγράφων ή την παροχή συνδέσμων στις σχετικές λεπτομερείς σελίδες της ιστοσελίδας μας.


Ελεγμένος ετήσιος απολογισμός
H έκθεση του ιδιώτη ελεγκτή στον οποίο η Υπηρεσία αυτοβούλως ανέθεσε, το 2015 για πρώτη φορά από το 1960, τον έλεγχο του ετήσιου απολογισμού της, περιλαμβάνεται, μαζί με τον ετήσιο απολογισμό, στα Παραρτήματα της Ετήσιας Έκθεσης από το 2015.
Εκθέσεις

Προϋπολογισμός
Τα αποσπάσματα του εγκεκριμένου κρατικού προϋπολογισμού που αφορούν στην Ελεγκτική Υπηρεσία παρατίθενται πιο κάτω:
Κρατικός Προϋπολογισμος

Απολαβές Γενικού Ελεγκτή
Στο πνεύμα της διαφάνειας, η Υπηρεσία παρέχει λεπτομέρειες για τις αποδοχές και άλλα εισοδήματα του Γενικού Ελεγκτή.
Απολαβές

Γνωστοποίηση συμφερόντων Γενικού Ελεγκτή
Με απόφαση του Γενικού Ελεγκτή, δημοσιεύεται γνωστοποίηση οποιωνδήποτε προσωπικών συμφερόντων του ιδίου που ενδεχομένως να εκληφθούν ότι επηρεάζουν την αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων του.
Μητρώο Συμφερόντων

Κώδικας Δεοντολογίας
Το 2015 η Υπηρεσία εξέδωσε τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, με στόχο την προώθηση και διασφάλιση ενός επαγγελματικού εργασιακού περιβάλλοντος. Ο Κώδικας αναθεωρήθηκε το 2019 και το 2023.
Κώδικας Δεοντολογίας

Δαπάνες ταξιδιών και διαμονής
Η Υπηρεσία αυτοβούλως δημοσιεύει τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό για ταξίδια και διαμονή του Γενικού Ελεγκτή στο εξωτερικό και εσωτερικό.

Αρχείο Δαπανών


Κατάσταση ελεγχόμενων φορέων
Πληροφόρηση αναφορικά με όλους τους φορείς που υπόκεινται σε έλεγχο από την Υπηρεσία παρέχεται εδώ

Αποτελέσματα αυτοαξιολόγησης και ομότιμων αξιολογήσεων
Το 2016, η Υπηρεσία μετακάλεσε την Ελεγκτική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου για μία ομότιμη αξιολόγηση (peer review). Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις της έκθεσης, που ολοκληρώθηκε το 2018, περιλαμβάνονται εδώ:
Έκθεση Ομότιμης Αξιολόγησης
Το 2018, η ομότιμη αξιολόγηση από την Ελεγκτική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου επεκτάθηκε στη λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου. Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις της έκθεσης που επίσης ολοκληρώθηκε το 2018, περιλαμβάνονται εδώ:
Έκθεση Ομότιμης Αξιολόγησης ΔΤΕ

Της ομότιμης αξιολόγησης προηγήθηκε αυτοαξιολόγηση της Υπηρεσίας από εσωτερική ομάδα εργασίας που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό, βάσει του Πλαισίου Μέτρησης Απόδοσης Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων. Μπορείτε να δείτε την έκθεση εδώ:

Έκθεση Αυτοαξιολόγησης

Πολιτική και διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων από την Υπηρεσία
Ως δημόσιος φορέας, η Υπηρεσία εφαρμόζει τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016 (Ν. 73(I)/2016) όπως αυτός τροποποιείται κατά καιρούς και των περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2007 (ΚΔΠ 201/2007) για σκοπούς σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Νόμος που προβλέπει για τη Ρύθμιση των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεωνκαι για Συναφή Θέματα του 2016. (N.73(I)/2016)
Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007 (Κ.Δ.Π 201/2007)

Συμβάσεις άνω των κατώτατων ορίων που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016 (Ν. 73(I)/2016), οι πιο κάτω περιπτώσεις συμβάσεων συνάπτονται μετά από διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Συμβάσεις με αξία ίση ή μεγαλύτερη των:
(α) €5.225.000 για τις δημόσιες συμβάσεις έργων·
(β) €135.000 για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές·
(γ) €209.000 για τις δημόσιες συμβάσεις-
(i) προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές·
(ii) προμηθειών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν προϊόντα που δεν καλύπτονται από το Παράρτημα ΙΙΙ·
(δ) €750.000 για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XΙV του Νόμου.
Η Υπηρεσία δεν έχει συνάψει κατά το 2020 συμβάσεις που να εμπίπτουν στις πιο πάνω διατάξεις, ωστόσο ενήργησε ως Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή σε διαγωνισμούς προσφορών με αντικείμενο συμβάσεις υπηρεσιών συνολικής αξίας πέραν των πιο πάνω ορίων. Στο πιο κάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για αυτές τις συμβάσεις.
Συμβάσεις πέραν των κατώτατων Ορίων

Στοιχεία συναφθείσων συμβάσεων
Στοιχεία για τις συναφθείσες, από την Υπηρεσία, συμβάσεις με αξία €5.000 και άνω παρουσιάζονται στον πιο κάτω Σύνδεσμο.
Συμβάσεις ΕΥ

Πληρωμές σε προμηθευτές
Πιο κάτω παραθέτονται οι περιπτώσεις συνολικών ετήσιων πληρωμών πέραν των €500 ανά έτος, ανά άρθρο του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.
Συνολικές Ετήσιες ΠληρωμέςBack To Top