Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  Οι αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας φαίνονται εδώ.

Αν επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο εναντίον υπηρεσιών ή λειτουργών που ασκούν εκτελεστική εξουσία ή διοικητική λειτουργία, ότι οποιαδήποτε ενέργεια τους παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα σας ή ασκήθηκε κατά παράβαση των νόμων ή των κανόνων της χρηστής διοίκησης και της ορθής συμπεριφοράς προς τους διοικουμένους, είναι εισήγηση μας όπως υποβάλετε το παράπονο σας στην Επίτροπο Διοίκησης. Ανεξάρτητα με τα πιο πάνω, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε και σε ένδικα μέσα, με τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Σύνταγμα και τους σχετικούς νόμους.

Αν η καταγγελία σας σχετίζεται με διαφθορά, απάτη, ή κατάχρηση δημοσίου χρήματος σε ελεγχόμενο μας Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία/Οργανισμό/Αρχή/Κρατική Επιχείρηση ή θεωρείτε ότι ο τρόπος που αυτός διαχειρίζεται στο δημόσιο χρήμα δεν διασφαλίζει την οικονομικότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των πόρων που έχει στη διάθεση του, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πιο κάτω φόρμα.

Στοιχεία
Η συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων δεν είναι υποχρεωτική.

Με την παρούσα υποβολή δίνω τη συγκατάθεση μου στην Ελεγκτική Υπηρεσία για χρήση των προσωπικών μου στοιχείων. Αντιλαμβάνομαι ότι η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου (Ν.125(I)/2018). Τα προσωπικά μου στοιχεία θα πρέπει να παραμείνουν απόρρητα και να μην δημοσιοποιηθούν ή δοθούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς την συγκατάθεσή μου.
Back To Top